เงินเพาเวอร์ โฉนดแลกเงิน
รับขายฝาก-จำนอง
 แปลงโฉนดเป็นทุน
 ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์
 
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
 0.75%ต่อเดือน
 
เงินทุนสำหรับ บุคคลและ SMEs
อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่เช็คเครดิตบูโร
ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไม่ต้องการยึดทรัพย์
 
โทรหาเรา 085-688-5858
หรือ 02-000-5605
  
กดปุ่มเพิ่มเพื่อนไลน์ เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที 


จำนอง ขายฝากคืออะไร ต่างกันอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ 

ที่มา THE STANDARD

เงินเพาเวอร์ รับขายฝาก-จำนอง บ้าน คอนโด
ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ทั่วประเทศ
 
จัดหานายทุน รับขายฝาก จำนอง ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75 ต่อเดือน ช่วยเหลือประชาชน เจ้าของธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก มีทีมงานช่วยเหลือทุกขั้นตอน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานที่ดิน ทำให้ผู้ทำธุรกรรมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
 
 
ทำไมต้อง เงินเพาเวอร์
 
 
 
ดอกเบี้ยถูกที่สุด 
เริ่มต้น 0.75% - 1.25% ต่อเดือน ดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาด 
 
 
ปลอดภัย เชื่อถือได้ ไม่ยึดทรัพย์
บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ 
 
 
 วงเงินสูงสุด
ให้วงเงินสูงตั้งแต่ 1ล้าน จนถึง 100 ล้าน โดยประเมินจากมูลค่าซื้อขายจริงจากบริษัทประเมิน
ระยะเวลาขายฝากสูงสุด 10 ปี
 
 
ไม่เช็คประวัติเครดิตบูโร
ไม่เช็คเครดิต ไม่ต้องใช้สลิปหรือบุคคลค้ำประกัน
 

 
การขายฝาก  คือ อะไร 
 
      เป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

ตัวอย่างการขายฝากที่ดิน
      นายแสน มีความจำเป็นต้องขายที่นาจำนวน 1 ไร่ ด้วยความเสียดาย จึงตัดสินใจไปขายฝากที่ดินกับนายทุน โดยมีข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ดิน ให้นายแสนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกับนายทุน จนกว่านายแสนจะสามารถมาไถ่คืนที่ดินแปลงนี้ได้ในระยะเวลากำหนดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ทำสัญญาขายฝาก 
 
ข้อดีการขายฝาก คือ อะไร
 
- การขายฝากที่ดินจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 
- อนุมัติเร็วกว่าการขอสินเชื่อกับธนาคาร
 
- ได้วงเงินดีกว่าการจำนอง
 
- การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement
 
- หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาไถ่ออกไป ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 
- ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

การขายฝาก ดอกเบี้ย / วงเงิน อย่างไร

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% - 1.25% ต่อเดือน หรือ 9-15% ต่อปี (ตามกฎหมายกำหนด)
 • หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน  ( ผู้ขายฝากเริ่มชำระดอกเบี้ย เดือนที่ 4 )
 • วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินตามมูลค่าตลาด

 

ยกตัวอย่าง

สัญญาขายฝาก 1 ปี วงเงิน ขายฝาก 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย9%ต่อปี ผู้ขายฝาก ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 
โดยเริ่มชำระงวดแรก เดือนที่ 4 ( มีหักล่วงหน้า 3 เดือนไว้แล้ว) เมื่อครบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว  ผู้ขายฝากต้องชำระเงินต้น 1,000,000 คืนแก่นายทุน  หากผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ได้ สามารถขยายสัญญาขายฝากได้ โดยนัดต่อสัญญาขายฝากที่กรมที่ดินพร้อมกับนายทุน
 

ค่าธรรมเนียมทางราชการ

 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมน 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก 
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 •  ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท , ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ในกรณีถือครองน้อยกว่า 5 ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี

   
ค่าธรรมเนียมปากถุง 

 • เงินปากถุง 5% ของวงเงินที่อนุมัติ (หักจากวงเงินที่ได้รับ)
 • ค่าปากถุง ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะหักออกจากวงเงินขายฝากที่ผู้ขายฝากได้รับ ค่าใช้จ่ายการไถ่ถอน 

 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก
 • อากรแสตมป์ 0.50% ของราคาประเมินที่ดินหรือราคาไถ่ถอน ( แล้วแต่ว่าราคาใดมากกว่า )
 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท , ค่าพยาน 20 บาท
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – คำนวณตามระยะเวลาถือครอง ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร นับตั้งแต่วันที่ได้ทำสัญญาขายฝากจนถึงวันที่จดทะเบียนไถ่ถอนขายฝาก

ค่าธรรมเนียมการขยายสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากแปลงละ 50 บาท

 


 การจํานอง ดอกเบี้ย/วงเงิน

 • ดอกเบี้ย 0.75 -1.25% ต่อเดือนหรือ 9-15% ต่อปี (ตามกฎหมายกำหนด)
 • หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน ( ผู้ขายฝากเริ่มชำระดอกเบี้ย เดือนที่ 4 )
 • วงเงินสูงสุด 30% ของราคาประเมินตามมูลค่าตลาด
ค่าธรรมเนียมทางราชการ
 • ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนองแปลงละ 5 บาท
 • ค่าจดจํานอง 1% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมปากถุง

 • เงินปากถุง 5% ของวงเงินที่อนุมัติ
 • ค่าปากถุง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะหักออกจากวงเงินขายฝากที่ผู้ขายฝากได้รับ
   
ค่าใช้จ่ายการไถ่ถอน
 • ค่าคำขอจดทะเบียน – แปลงละ 5 บาท
 • ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ – แปลงละ 50 บาท


ค่าธรรมเนียมการขยายสัญญา

 • ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากแปลงละ 50 บาท
 
เงินเพาเวอร์ มีทีมงานเชี่ยวชาญ
คอยให้คำปรึกษาฟรี ตลอดเวลา ช่วยเหลือเต็มที่
 
รับขายฝาก รับจำนอง ดอกเบี้ยถูก ช่วยเหลือประชาชน เจ้าของธุรกิจ ฟื้นฟูเครดิตกับสถาบันการเงิน ปิดหนี้นอกระบบ เปลี่ยนนายทุน เงินทุนฉุกเฉิน เงินทุนหมุนเวียน เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขยายกิจการ
สะดวกรวดเร็ว
สอบถามผ่าน line ตลอด24 ชั่วโมง
 
พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เชียงใหม่ ลำพูน น่าน หัวหิน เพชรบุรี ภูเก็ต หาดใหญ่ เกาะสมุย เกาะพงัน และ จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ
 
 
รู้จักการขายฝาก-จำนองให้มากขึ้น
การขายฝากคืออะไร
ที่มา FINN ASSET 
กฎหมายขายฝากที่ดิน
ที่มา คนคุยข่าว
ขายฝากอัตราดอกเบี้ย อย่างไร
ที่มา HOME BUYERS
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้